top of page
Etiske retningslinjer

Dette dokumentet har status som etiske retningslinjer og adferdsregler for Kvekerhjelp i all organisasjonens virke. Det er vedlegg til kontrakter med partnere om prosjektstøtte. Det er bindende for organisasjonens ansatte og tillitsvalgte. 


 

  1. Kvekerhjelps grunnverdier

 

Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekernes grunnverdier:

  • Anerkjennelse av "det av Gud" i hvert menneske

  • Respekt for alle menneskers likeverd

  • Troen på en lengsel i alle etter å svare positivt på det gode

 

Kvekerhjelps arbeid skjer i tråd med internasjonale menneskerettigheter. Kvekerhjelp forsvarer menneskers likeverd og like rettigheter uansett religion, kjønn, seksuell legning og etnisk tilhørighet. 

 

Kvekerhjelp støtter tiltak for fred og demokrati, for menneskerettigheter og for ikkevoldelig konfliktløsning og forsoning. 

 

I kommunikasjon om arbeidet skal Kvekerhjelp beskytte menneskers integritet og personvern.  


 

  1. Kvekerhjelp som arbeidsgiver

 

Ansatte og frivillige i Kvekerhjelp skal føle seg inkludert, hørt og informert.  

Kvekerhjelp skal legge til rette for at ansatte kan utvikle seg både faglig og menneskelig.

Arbeidsmiljøet i Kvekerhjelp skal preges av åpenhet og respekt.


 

  1. Kvekerhjelps forhold til partnere

 

Kvekerhjelp søker et åpent og respektfullt forhold til sine partnere. Kvekerhjelps arbeid skal skje med bred deltakelse og medvirkning, med utgangspunkt i involverte gruppers ønsker, ressurser og behov. 

 

Kvekerhjelp følger vertslandets lover og rettssystem, i den grad de er i tråd med kvekernes grunnverdier og internasjonale menneskerettigheter. Kvekerhjelp forholder seg til vertslandets politiske system, tradisjoner og religioner. Arbeidet planlegges og gjennomføres i samarbeid med stedets organisasjoner, myndigheter og befolkning. 


 

  1. Håndtering av midler

 

Kvekerhjelp skal ha systemer og prosedyrer som forvalter innsamlede og tildelte midler på en sikker og gjennomsiktig måte. Kvekerhjelp skal bruke midler på en nøktern og bærekraftig måte. Kvekerhjelp forventer det samme av sine partnerorganisasjoner. 

 

Ingen involverte i prosjektene skal misbruke sin stilling eller rolle til å oppnå urettmessige fordeler for seg selv eller andre. 

 

Ved mistanke om uregelmessigheter eller korrupsjon skal det raskt fås klarhet i saksforhold, samtidig som involvertes rettssikkerhet skal ivaretas. Eventuelle donorer skal underrettes. Suspensjon av den eller de mistenkte skal vurderes. Hvis nødvendig skal det søkes ekstern hjelp i kartleggingen. Ved fare for framtidig misbruk, skal overføring av nye midler fryses. 

 

Hvis korrupsjon er avdekket skal strakstiltak inkludere reaksjon mot den eller dem som har ansvar, og å gjennomføre tiltak for å få midler tilbakebetalt eller på annet vis rette feil. Anmeldelse av forholdet skal vurderes. Rutiner skal gjennomgås for å forebygge nye tilfeller.


 

  1. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og utnyttelse

 

Kvekerhjelps arbeid, inkludert prosjekter støttet av Kvekerhjelp, skal være lagt opp slik at seksuell utnyttelse og overgrep forebygges. 

 

Ingen involverte i prosjektene skal utnytte sin stilling eller rolle til å oppnå seksuelle tjenester. Seksuelle overgrep, inkludert all seksuell omgang med barn (under 18 år), er ikke forenlig med ansettelse eller andre ansvarsroller i Kvekerhjelps prosjekter.

 

Ved mistanke om seksuell utnyttelse eller overgrep skal det raskt fås klarhet i saksforhold, samtidig som involvertes rettssikkerhet skal ivaretas. Suspensjon av den eller de mistenkte skal vurderes. Hvis nødvendig skal det søkes ekstern hjelp i kartleggingen. 

 

Hvis seksuell utnyttelse eller overgrep er avdekket skal strakstiltak inkludere reaksjon mot den eller dem som har ansvar, og ivaretakelse av den eller dem som har vært utsatt. Anmeldelse av forholdet skal vurderes. Rutiner skal gjennomgås for å forebygge nye tilfeller.


 

  1. Varslingsrutiner

 

Varsling av brudd på Kvekerhjelps etiske retningslinjer skal i første omgang meldes til nærmeste kontaktperson styremedlem Knut Borud på epost: knut@borud.no.

 

Dette kan gjøres skriftlig eller muntlig, og bør inneholde alle relevante detaljer og (om mulig) underbyggende bevis. Det skal være mulig å varsle uten frykt for represalier. 

Dersom det er vanskelig å varsle til nærmeste kontaktperson (hvis det gjelder en henvendelse som involverer vedkommende eller hvis tidligere varsler til vedkommende ikke er fulgt opp), skal varsel gå til Kvekerhjelps styre ved styreleder Arnstein Finset på e-post: arnstein.finset@medisin.uio.no .

bottom of page