top of page

Vedtekter for Kvekerhjelp

Sist endret på Kvekerhjelps årsmøte 07.juni 2020.  

§1

Kvekerhjelp ble opprettet av Vennenes Samfunn Kvekerne (nå Kvekersamfunnet) og er en selvstendig organisasjon for utvikling, fred og forsoning. Kvekerhjelp er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 971 273 089 og er et selvstendig rettsobjekt. 

§2

Formål Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekerverdiene. Dette innebærer respekt for alle mennesker, likeverd og like rettigheter uansett religion, kjønn, seksuell legning og etnisk tilhørighet. Kvekerhjelp vil støtte tiltak for å skape eller opprettholde fred og demokrati, for å forsvare menneskerettighetene og for konflikthåndtering og forsoning.

 

Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekernes tro på det av Gud i alle og på respekt for og tro på folks egne ressurser. Vårt formål er å bidra til at mennesker i våre samarbeidsland og i Norge blir i stand til å bedre sin livssituasjon ved egen innsats. Partnernes behov, ideer og ressurser styrer arbeidet. Kvekerhjelp støtter tiltak på grasrotnivå og vil bidra til å spre positive erfaringer fra grasrotnivå til beslutningstakere. 

§3

Medlemskap Medlemmer av Kvekerhjelp er medlemmer i Kvekersamfunnet som ønsker det og andre som støtter Kvekerhjelps formål og kvekerverdiene. Alle som er medlemmer av Kvekerhjelp, skal aktivt ha meldt fra at de ønsker å være medlemmer. 

§4

Oppgaver Kvekerhjelp skal utforme sine mål og forvalte sine midler ut fra de overordnete føringene årsmøtet gir. Arbeidet drives for innsamlete midler, midler fra andre organisasjoner og offentlige institusjoner, medlemmer, private donorer og midler bevilget av Kvekersamfunnet. 

§5 Årsmøtet

a) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juli. Så langt det er mulig, holdes årsmøtet på samme tidspunkt og sted som årsmøtet i Kvekersamfunnet. Beslutninger på årsmøtet krever samstemmighet slik kvekertradisjonen tilsier. 

b) Medlemmer som ønsker det, må fremme saker for årsmøtet innen utgangen av mars. 

c) Styret sender innkalling med saksliste og eventuelle forslag til vedtektsendringer til alle medlemmer senest fire uker før årsmøtet. Andre saksdokumenter sendes ut før årsmøtet 

d) Årsmøtet behandler følgende saker: 1. Styrets beretning for siste kalenderår 2. Regnskap for siste kalenderår 3. Neste års budsjett 4. Planer for neste år 5. Eventuelle vedtektsendringer 6. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen, valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret. 7. Innkomne saker 

e) Beslutningsrett for vedtektsendringer er forbeholdt personer som er medlemmer i både Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet.

KVEKERHJELP Quaker Service Norway 

§6 Styret

a) Kvekerhjelps styre har fra 6 til 8 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for to år av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Dersom spesielle grunner taler for det, kan valgperioden gjøres ettårig. Medlemmer kan velges for ytterligere perioder. Valgkomiteen velges på årsmøtet etter forslag fra styret. Flertallet av medlemmer/varamedlemmer bør være medlemmer av Kvekersamfunnet. 

b) Styret er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av medlemmene er til stede. Beslutninger krever samstemmighet i styret, slik kvekertradisjonen tilsier. 

c) Styret disponerer Kvekerhjelps midler i tråd med organisasjonens formål og rammer gitt av årsmøtet. Styret har ansvaret for at det føres regnskaper i henhold til lover, forskrifter og god regnskapsskikk, og at revisjon utføres av statsautorisert revisor. 

d) Styret ansetter daglig leder og gir de nødvendige fullmakter til administrasjonen. Daglig leder for Kvekerhjelps administrasjon deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Også andre administrativt tilsatte i Kvekerhjelp kan delta på samme vilkår. 

e) Kvekerhjelp holder styremøter så ofte som styrets leder bestemmer, eller når andre av styrets medlemmer ønsker det. Det skal likevel minst være fire styremøter hvert år. Møteinnkalling skal sendes med minst åtte dagers varsel. Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut senest fire dager før møtet. Disse fristene kan fravikes når hastesaker krever det. 

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av Kvekerhjelp krever årsmøtevedtak av beslutningsberettigede personer som er medlemmer i både Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet. Årsmøtet fordeler Kvekerhjelps midler i samsvar med Kvekerhjelps formål etter at de nødvendige midler til lønninger og andre forpliktelser er avsatt.

bottom of page